Apie projektą

Kaip susiklostė dabartinės viduriniosios kartos šeiminis gyvenimas Lietuvoje? Kada ir kaip jie kūrė pirmas partnerystes, santuokas, skyrėsi ir vėl pradėjo partnerystes? Kada ir kokiose šeimose susilaukė vaikų? Kaip jų šeiminio gyvenimo kelias priklauso nuo socialinės klasės? Kaip ši karta investuoja į vaikus? Kokia yra jų tėvystė ir motinystė? Kaip šeima dalyvauja socialinio mobilumo procesuose? Kiek nutolę šeimų, stovinčių ant skirtingų socialinių laiptelių, gyvenimo pasirinkimai ir galimybės? Kokios viešosios politikos priemonės galėtų prisidėti prie šeimų gerovės? Tai  –  dalis klausimų, į kuriuos bus atsakoma šiame projekte.

Mūsų dėmesio centre – gimusieji 1970-1984 metais. Tai – natūralaus socialinio eksperimento karta, kuri aktyvųjį šeiminio gyvenimo etapą gyveno drastiškai kintančios visuomenės sąlygomis. Jie pradėjo naują Lietuvos šeimos epochą, tačiau ji iki šiol menkai pažinta pirmiausia dėl tikslių, išsamių, šiuolaikinius standartus atitinkančių duomenų stokos.

Atsakymų į projekte keliamus klausimus ieškoma įgyvendinant du empirinius tyrimus, kurie pagrįsti inovatyviomis metodologijomis ir suteiks unikalios informacijos.

  • Pirmasis – 3000 viduriniosios kartos gyventojų reprezentatyvi apklausa, kuri fiksuoja respondentų tėvų šeimos kontekstą, partnerystės ir vaikų susilaukimo įvykius, šeimos gyvenimo būdą, tėvystės ir motinystės orientacijas, šeiminius lyčių vaidmenis, individų asmenybines ir socialines charakteristikas, individualius ir šeimos išteklius, tarpgeneracinius santykius.
  • Antrojo tyrimo metu renkama 80 gyvenimo istorijų, kurios suteiks galimybę įvertinti šeiminio gyvenimo procesus gyvenimo kelio perspektyvoje, atskleisti niuansuotą šeimos gyvenimo kelio ir nelygybių sistemos sąveiką.

Projektas vykdomas laimėjus konkursinį Lietuvos mokslo tarybos finansavimą pagal  2014-2020 m. ES investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Projektą įgyvendina Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių tyrimų centro mokslininkai.

Panel 1

Rezultatai

KONFERENCIJŲ PRANEŠIMAI:

2020 m.

A.Maslauskaitė, A. Tereškinas. Undoing Fatherhood: Post-Divorce Fathering Practices in Lithuania. International Conferene „Care-Practices of Fahters in International Comparison: Do Policies Matter?“, January 16-18, 2020, Landshut, Germany (žodinis pranešimas).

2019 m.

A. Maslauskaitė Santuokos šimtmetis: dvigubas flipas. Konferencija: „Meilės vardu: lytys ir seksualumas XX a. Lietuvoje“, 2019 gegužės mėn. 17 d., Vilniaus universitetas, Vilnius (plenarinis pranešimas).

A. Tereškinas, I. Dryžaitė From Working-to Middle-class Children: Parenting Values and Class Dispositions in Lithuania, 13th Conference on Baltic Studies in Europe, 26-29 June, 2019: Baltic Solidarity. Gdansk, Poland (žodinis pranešimas).

M. Ališauskienė Middle Generation Religious Values and Patterns of their (Non)Transmission in Contemporary Lithuania, Association for the Sociology of Religion 81th annual conference 10-13 August, 2019, New York, USA (žodinis pranešimas).

I. Dryžaitė. Working Families and Precarious Life, ESA 14th Conference „Europeand Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging“, Manchester, 20-23 August 2019, UK (žodinis pranešimas).

E. Platukytė Long-term Trends of Remarriage in Lithuania, ESA 14th Conference „Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging“, Manchester, 20-23 August 2019, UK (žodinis pranešimas).

R. Indriliūnaitė. Tarpgeneracinis solidarumas šeimoje: tėvų paramos suaugusiems vaikams ypatumai Lietuvoje, Tarptautinė mokslinė konferencija „Socialinis darbas su šeima: saugios visuomenės link“, 2019 m. spalio 3-4 d., Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Lietuva (žodinis pranešimas).

A. Maslauskaitė Non-resident Fathers’ Co-parenting Styles and the Role of Divorce Process, 17th Annual Conference of the European Network for Sociological and Demographic Study of Divorce, 15-17 October, 2019, European University Institute, Florence, Italy (stendinis pranešimas).

A. Maslauskaitė Cohabitation and Transition to Marriage in Lithuania and Belarus, 5th GGP Users Conference, 23-25 October, 20019, Institut national d’études démographiques, Paris, France (stendinis pranešimas).

2018 m.

A. Maslauskaitė, A. Steinbach Mental Health of Men after Union Dissolution: Is there a Protective Effect of Involved Fatherhood? Workshop Parental Life Course after Separation and Divorce,  May 3-4, 2018, Hertie School of Governance, Berlynas, Vokietija (žodinis pranešimas).

A. Maslauskaitė Subjectively Perceived Causes of Divorce, 16th  Annual Conference of the European Network for Sociological and Demographic Study of Divorce Tel Aviv, Israel, October 9-12, 2018 (žodinis pranešimas).

MOKSLO PUBLIKACIJOS:

2020 m.

I. Dirsytė, A. Maslauskaitė (2020). Šeiminio gyvenimo kelio trajektorijos: sekų analizės rezultatai. Filosofija. Sociologija, 32(2): 139-147.

R. Indriliūnaitė (2020). Viduriniosios kartos (gimusiųjų 1970-1984 m.) apsirūpinimo būstu galimybės Lietuvoje. Viešoji politika ir administravimas, 19(3): 63-75.

J. Bučaitė-Vilkė (2020). Family Choices on welfare state and territorial disadvantages: the perception of Childcare services in urban and rural areas. Journal of International and Comparative Social Policy (submitted).

A. Steinbach, A. Maslauskaite (2020). Childcare in Lithuania and Belarus: How Gendered is Parenting in Eastern European Countries? Journal of Family Studies, DOI: 10.1080/13229400.2020.1806903.

I. Dryžaitė, A. Tereškinas (2020). Around the clock: precarious family lives in Lithuania. Journal of Family Issues (submitted).

A. Maslauskaite (2020). Lithuania‘s gender revolution: reversed and Stalled. In L. Žilinskiene, M. Ilic (eds).  Soviet and Post-Soviet Lithuania: Generational Experiences (book series: Routledge Studies in the History of Russia and Eastern Europe) (in press).

A. Maslauskaitė, A. Steinbach (2020). Paternal psychological well-being after union dissolution: Does involved fatherhood have a protective effect? M. Kreynfeld, H. Trappe (Eds.) Parental Life Course after Divorce and Separation in Europe. Cham: Springer, pp. 215-234.

A. Maslauskaitė, A. Tereškinas (2020). Quality of non-resident father-child relationships: between „caring for“ and „caring about“. D. Mortelmans (ed.) Divorce in Europe. New Insights in Causes and Consequences of Relationship Break – Ups. European Studies of Population 21. Cham: Springer, pp. 291-311.

2019 m.

I. Dryžaitė (2019). Dirbančios šeimos ir prekarizuotas gyvenimas. Kultūra ir visuomenė, 10(1): 99-126.

R. Indriliūnaitė (2019). Tarpgeneracinė parama apsirūpinant būstu Lietuvoje. Kultūra ir visuomenė, 10(2): 109-127.

A. Maslauskaitė (2019). Family Change and Inequality in Lithuania. Lithuanus, 65(2): 28-46.

DISERTACIJOS IR MAGISTRO DARBAI:

I. Dirsytė (2020). „Kohabitacijos vaidmuo šeimos formavimo procese“, Magistro baigiamasis darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinės demografijos magistro programa.

A. Norgėlaitė (2020). „Vaiko priežiūros atostogos Lietuvoje: politika ir praktikos“, Magistro baigiamasis darbas, Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinės demografijos magistro programa.

I. Dryžaitė, daktaro disertacija „Prekarizuoto gyvenimo veiksniai, bruožai ir praktikos Lietuvoje“, Jungtinė LSTC, KTU, VDU doktorantūra, parengta, planuojama gynimo data 2021 m.

Deimantė Kuconytė-Būdelienė, daktaro disertacija „Vienų vaikus auginančių motinų socio-ekonominė gerovė: veiksniai ir politikos perspektyvos“ (rengiama).

INFORMACINIAI BIULETENIAI:

Demografija visiems. Informacinis biuletenis 2020, Nr. 8. Vytauto Didžiojo universiteto Demografinių tyrimų centras, Kaunas. https://doi.org/10.7220/2351-6887.8.

 

 

Panel 2

Komanda

Vadovė

Prof. dr. Aušra Maslauskaitė

ausra.maslauskaite@vdu.lt

 

Prof. dr. Artūras Tereškinas

arturas.tereskinas@vdu.lt

Prof. dr. Anja Steinbach
Prof. dr. Milda Ališauskienė

milda.alisauskiene@vdu.lt

Doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė

jurga.bucaite-vilke@vdu.lt

Dr. Rasa Indriliūnaitė

rasa.indriliunaite@vdu.lt

Marė Baublytė

mare.baublyte@vdu.lt

Ieva Dryžaitė

ieva.dryzaite@vdu.lt

Ernesta Platūkytė

ernesta.platukyte@vdu.lt

Irma Dirsytė

irma.dirsyte@gmail.com

Afilijuota tyrėja Julija Mažuolienė

julija.mazuoliene@gmail.com

Panel 3

Kontaktai

VDU Socialinių tyrimų centras
Jonavos g. 66-211, LT-44191 Kaunas
Tel. +370 37 327822
El. p. sk@vdu.lt